Historia - Västra Hamnen

Västra Hamnens Historia (in English below)

1800-talets början: De första delarna av Västra Hamnen tillkommer genom jordutfyllnad i Öresund.

1857: Skeppsredaren Hans Julius Bonnesen anlägger ett skeppsvarv med en torrdocka i Västra Hamnen.

1870: Frans Henrik Kockum övertar Bonnesens varv och Kockums långa epok i Västra Hamnen inleds.

1914: Kockums mekaniska verkstad, som legat på Davidshall sedan 1840, flyttar ner till Västra Hamnen, varmed hela verksamheten samlas på ett ställe. Samma år tillverkas den första u-båten på Kockums.

1957: Kockums huvudkontor, den s.k. Gäng- tappen står färdig, uppförd efter ritningar av arkitekten Paul Hedqvist.

1966: Trots begynnande hård konkurrens från Japan påbörjas bygget av världens största torrdocka på Kockums.

1974: Den 140 meter höga Kockumskranen vid torrdockan står färdig. Den pågående oljekrisen drabbar Kockums hårt och varvet börjar en smärtsam nedläggningsprocess.

1986: De sista delarna av den civila varvs- verksamheten läggs ner. Som ersättning för de förlorade arbetstillfällena beslutas att Saab- Scania skall starta biltillverkning på Kockums- området. Kockums Hall 7 iordningställs för ändamålet och en större markutfyllnad görs i Öresund för att ge plats åt biluppställning. 1990: När Saab-Scania gått samman med GM beslutas om nedläggning av Malmöfabriken. Därefter omvandlas den stora fabrikshallen till Malmömässan.


1996: Malmö stad får i uppdrag att arrangera en bomässa med temat ”Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärds- samhället”. Mässan planeras först att hållas år 2000 och förläggas till Ön vid Limhamn, men flyttas senare ett år fram i tiden och från Ön till en del av den f.d. Saab-fabrikens biluppställningsplats i Västra Hamnen.

1998: Den marina delen av fartygsproduktionen på Kockums flyttas till Karlskrona. Därefter åter- står endast delar av konstruktionsavdelningen i Malmö. Samma år bildas Malmö högskola och etablerar sig i den del av Västra Hamnen som kom att kallas Universitetsholmen.

2000: Under våren börjar de första byggnaderna på Bo01-området att uppföras. Bomässans målformulering har nu vässats till att ”Bo01 skall bli ett internationellt ledande exempel på miljö- anpassning av tät stadsbebyggelse. Området skall också fungera som motor för Malmös omställning till ekologisk hållbarhet”. 2001: Bo01-utställningen håller öppet mellan maj och september. Utställningen och bostäderna får stor uppmärksamhet, såväl nationellt som inter- nationellt, trots att området inte blir färdigt i tid. Efter att utställningen stängt påbörjas bygget av Turning Torso efter ritningar av den världsbe- römde spanske arkitekten Santiago Calatrava.

2002: Kockumskranen monteras ner och flyttas till Sydkorea varefter området runt den f.d. torr- dockan börjar omvandlas till Dockan, ett område med blandad kontors- och bostadsbebyggelse.

2005: Två spektakulära byggnader invigs detta år. Först ut ur är den spektakulära skyskrapan Turning Torso som står färdig 27 augusti. Den är då Nordens högsta byggnad med sina 190,4 meter och 54 våningar, inrymmande 147 lägenheter, 4200 m2 kontorslokaler och en konferensanläggning. En månad senare invigs Orkanen, Lärarhögskolans stora nybygge på Universitetsholmen.

2006: I maj invigs skejtparken, den första delen av Stapelbäddsparken. I slutet av året påbörjas byggandet av området Flagghusen. Efter det individualistiska och exklusiva byggandet på Bo01-området bestämdes att man nu skulle satsa på en mera lågmäld arkitektur. Genom ByggaBoDialogen, en planeringsprocess där Malmö stad bjöd in de presumtiva byggherrarna på ett tidigt stadium, kunde man upp- rätthålla de höga stadsbyggnadskraven ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv men till lägre kostnader än på Bo01-området. Resultatet blev ett område med en större blandning av olika bostadsformer.

2008: På hösten står WTC Hamnplan färdigt. World Trade Center Malmö tillkom två år tidigare då den s.k. Teknikportalen, en ombyggd gammal flygplansfabrik, fick denna status.

2010: Sedan en del av Malmömässan byggts om till stormarknad och mässverksamheten flyttats ut, rivs merparten av den gamla hall- byggnaden med start våren 2010. På platsen kommer så småningom området Masthusen att växa fram. I april flyttar SVT in i en ombyggd f.d. maskinhall på Varvsområdet. Under sommaren påbörjas de första byggena i nästa stora utbyggnadsområde, Fullriggaren. De första husen färdigställs i slutet av 2011 och fullt färdigt kommer området att rymma 634 lägenheter, varav 449 hyresrätter, 130 bostads- rätter, 34 ägarlägenheter, 9 LSS-lägenheter och 12 sociala lägenheter.


Därtill kommer det även finnas två kontorshus à 9000 m2, ett parkeringshus med 450 platser och en förskola med fyra avdelningar. I Fullriggaren verkar man för att förena det bästa från Bo01 och Flagghusen. Bl.a. kommer en tredjedel av husen att vara s.k. passivhus, d.v.s. med en energiförbrukning på max 45 kWh per m2 och år. Hösten 2010 invigs såväl det nya Region- huset vid Dockan som Västra Hamnens skola.

2011: Nästa stora utbyggnadsområde, Kapp- seglaren, börjar byggas i februari och med första inflyttning planerad till sommaren 2012. I området kommer det rymmas ca 320 lägenheter, ca 14000 m2 kontor, butiker m.m. Ambitionen är att området skall byggas med samma förutsättningar som Flagghusen och Fullriggaren, men med hållbarhetsperspektivet ytterligare spetsat. I området kommer även att rymmas en mindre park, Koggparken.

2012: I början av året påbörjas den första etappen av Masthusen på f.d. Malmömässans plats. Våren 2012 kommer nästa etapp av ombyggnaderna av Kockums gamla byggnader, Media Evolution City, med plats för olika medie- företag inom t.ex. film, tv och datorspel, att stå färdigt. Under året kommer även den stora stadsdels- parken, Varvsparken, att invigas.

2013: De sista industrierna planeras lämna Varvsområdet, varefter dess omvandling kan påbörjas i större skala. 2014: Under sommaren kommer bostadsprojektet Ankarparken längs Västra Varvsgatan i området Bo01 blir inflyttningsklar. Efter sommaren beräknas andra etappen av Scaniabadet, 2–3 badbassänger fyllda med havsvatten, påbörjas. Den första delen av Scaniabadet med tre bryggor och soldäck invigdes 2006.


History of Västra Hamnen

1800s (early): The original foundations of Västra Hamnen were built upon land recovered from Öresund.

1857: The ship owner Hans Julius Bonnesen builds a shipyard with a dry dock in Västra Hamnen. 1870: Bonnesen’s shipyard is taken over by Frans Henrik Kockum beginning a new era of influence in Västra Hamnen. 1914: Kockums mechanical workshop, which had been located at Davidshall since 1840, moves down to Västra Hamnen, consolidating the business in one place. Kockums manufacture the first submarine.

1957: Kockums head office, Gängtappen, is complete, designed by the architect Paul Hedqvist.

1966: Despite increasingly tough competition from Japan, Kockums begin construction on the world’s largest dry dock.

1974: The 140-meter high Kockums crane by the dry dock is complete. The on-going oil crisis hits Kockums hard resulting in painful cutbacks.

1986: The last administrative sections of the shipyard are closed down. As compensation for the loss of work, Saab-Scania decides to start manufacturing cars at Kockums. Kockums Hall 7 is prepared for the purpose and a larger section of land recovery is carried out in Öresund to make room for vehicle assembly.

1990: A decision is made to close the factory in Malmö when Saab-Scania partner with GM. The manufacturing hall gets a new lease of life as an exhibition and conference centre called Malmömässan.

1996: The city of Malmö is commissioned to organize a housing exhibition with the theme

“City of Tomorrow in the ecologically sustainable information and welfare society”. The exhibition is planned for the year 2000 on the island in Limhamn, but is postponed by a year and moved from the island to a part of the factory previously owned by Saab in Västra Hamnen.

1998: The marine part of shipbuilding at Kockums is moved to Karlskrona leaving only parts of the construction section in Malmö. The same year Malmö’s university is created and established in the part of Västra Hamnen which will become known as Universitetsholmen.

2000: During the spring initial construction on the Bo01 area begins. The objective of the housing exhibition has been redefined; “Bo01 will become a leading example internationally of environmental adaptation of dense urban settle- ment. The area will also be a driver of Malmö’s transition to ecological sustainability”.

2001: The Bo01 exhibition is open from May to September. The exhibition and houses attract a lot of attention, both nationally and internation- ally, although the area was not finished in time. After the exhibition has closed, construction begins on the Turning Torso designed by the world famous Spanish architect Santiago Calatrava. 2002: Kockum’s crane is dismantled and moved to South Korea. The area around the previous dry dock is converted to Dockan, a residential and commercial district.

2005: Two spectacular buildings are opened. The first is the innovative Turning Torso which is completed on the 27th of August. At the time, it was the tallest building in Scandinavia standing at 1,904 meters with 54 stories, 147 apartments, 4,200 m2 of office space and a conference centre. A month later the ‘Hurricane’ (Orkanen) is opened; a major new teacher’s training college at Universitetsholmen.


2006: In May the skate park is opened as the first part of Stapelbäddsparken. Towards the end of the year construction begins on the area of Flagghusen. Following the individualistic and exclusive buildings in the Bo01 area a decision is taken to focus on more understated architecture. Through the Building Accommodation Dialogue, a planning process where the City of Malmö invited the prospective developers at an early stage, one could maintain the high urban design requirements from an ecologically sustainable perspective, but at a lower cost than the Bo01 area. The result was a locale with a larger choice and variety of architectural design.

2008: In the autumn WTC Hamnplan is comp- lete. The creation of World Trade Center Malmö was a two-year development which began with the conversion of Teknikportalen from an aircraft factory into a site that would later gain WTC status.


2010: Since a part of Malmömässan was con- verted to a superstore and the exhibition business relocated, demolition of most of the old factory began in spring 2010 which was eventually replaced by the Masthusen area. In April, the regional headquarters and studio for Sweden’s National TV (SVT) moved into a renovated factory building in the shipyard. During the summer construction began on the next large area of development of the ship building yard. The first houses were completed by the end of 2011 and once the whole area is finished, it will contain 634 apartments, of which 449 will be for rental, 130 leasehold, 34 freehold, 9 assisted (LSS) apartments for the physically impaired and 12 social programme apartments. There will also be two 9,000 m2 commercial buildings, a multi storey car park with 450 spaces and a nursery school with four departments. Fullriggaren is a venture to combine the best of the Bo01 and Flagghusen neighborhoods. A third of the houses will be energy efficient with an energy consumption of no more than 45 kWh per m2 per year. In autumn 2010 the new Regionhus and Västra Hamnen’s school were inaugurated.


2011: The next large area for development, Kappseglaren, started in February with initial occupancy targeted for the summer of 2012. The area will contain approximately 320 apart- ments, and about 14,000 m2 of office and retail space. The aim is to build and design the area with the same specifications as Flagghusen and Fullriggaren, but with even more focus on sustainability. A small park, Koggparken, will be included in the area.


2012: In the beginning of the year the first phase of the development of Masthusen began on what was Malmömässan. By spring 2012 the next phase of the reconstruction of Kockum’s old buildings, Media Evolution City, began. It has been designed with the media industry in mind, such as film, TV and computer games companies. During the year the large neighbour- hood park, Varvsparken, will be inaugurated.


2013: The last remaining heavy industries plan to leave the shipyard area in order to allow for further large-scale conversion and development. 2014: After the summer, the housing project Ankarparken along Västra Varvsgatan in the Bo01 area, will be completed. The second phase of Scaniabadet, 2–3 swimming pools filled with sea water, is expected to begin construction. The first phase, three piers and a generous sun deck, was inaugurated in 2006.


Powered by SmugMug Log In